Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklılaştırma, Modeller, Sorunlar ve Öneriler

Üstün yetenekliler eğitiminde mitler, yanlış inanışlar şeklinde gelişmiş ülkelerin akademik dergilerinde bu alandaki önemli sorunlu bakışlara bilimsel ve kanıta dayalı olarak olması gereken bakış açıları birçok kez makale olarak sunulmuştur. Bu mitlere benzer, örtük kuramlar da bilimsel dayanaktan yoksun toplumsal kabuller gibi inanışlardır. Bunlar algılarımızı yaratır, algılar bakış açılarımızı ve tutumlarımızı şekillendirilir. Ülkemizde yapılan birçok çalışmada üstün yetenekliler eğitimine ilişkin eğitimcilerimizin de nötr tutuma sahip olmaları (Tortop ve Kunt, 2013), bu alandaki mitlere ve bir takım örtük kuramlara sahip olduklarının işareti olabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konusundaki tutumlar ile ilgili durum bu şekilde iken bu öğrencilerin özel eğitim gereksinimi olan bireylerin bir alt grubu olduğu için bireysel farklılıklarına yönelik olarak öğretimin farklılaştırılması gerektiğini söyleyerek başlamak doğru bir başlangıç mı olur bilemiyorum. Üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, davranışsal, psikososyal gelişimleri açısından farklılık oluşturdukları onları normal öğrencilerden farklı olmasını sağlamaktadır. Bu farklılık ise öğretimlerinde de farklılık oluşturulması gerektiği fikrine bizi itmektedir. Peki, farklılaştırma nedir?
Farklılaştırma, tüm öğretmenlerin bilmesi gereken bir “eğitimsel uyarlama” yaklaşımıdır. Farklılaştırmada amaç, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini ve akademik gelişimlerini en üst düzeye yükseltmektir. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilere içerik, öğrenme süreci, öğrenme ortamı ve ürün boyutlarında farklılıklar sunar. Farklılaştırma her öğrencinin öğrenme sürecinde hangi noktada olduğuna, ne bildiğine ve neyi öğrenmeye ihtiyacı olduğuna duyarlıdır ve öğretimin buna göre düzenlenmesine odaklanır. Farklılaştırmada öğrencilerin nasıl öğreneceklerine ve öğrendiklerini hangi şekillerde göstereceklerine kendi özelliklerine göre karar vermesine önem verilir. Öğretimde farklılaştırma öğrencilerin bilgiyi alma, anlamlandırma ve öğrendiklerini ifade etme noktalarında farklı seçenekler sunar (Tortop, 2015a).
Farklılaştırmanın temelinde tüm öğrencilerin başarılı olması için farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre programın ve öğretim sürecinin tasarlanması görülmektedir.
Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin potansiyellerini geliştirmek ve onları zenginleştirilmiş yaşama sevk etmek için farklılaştırılmış öğretim gereklidir. Üstün zekâlı çocukların doğasını destekleyecek, yeteneklerinin ve becerilerinin düzeyini ortaya çıkaracak öğretim ve programlar uygulanmalıdır. Farklılaştırılmış öğretim, ilk olarak Ward (1961) tarafından üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmıştır (Akt. Bloom, 2009). Öğretim programlarında öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgi ve gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla yapılan değişiklikler farklılaştırma kavramı ile açıklanabilir (Tortop, 2015a).
Farklılaştırma, Zenginleştirme ve Hızlandırma Kavramları
Farklılaştırma kavramı üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre programın içerik, süreç, ürün ögelerinin birinde veya bir kaçında değişiklikler meydana getirilmesini içerir. Farklılaştırma üstün yetenekli öğrencilerin daha hızlı öğrenme, daha iyi problem çözme, soyut düşünme, kavramlar arası ilişki kurma gibi özelliklerine uygun olarak programın yeni baştan planlanmasıdır denebilir. Bu açıdan üstün yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma; zenginleştirme ve hızlandırma stratejileri kullanılarak yapılmalıdır. Peki zenginleştirme ve hızlandırma nedir?
Zenginleştirme, üstün yetenekli öğrencinin herhangi bir konu alan üzerinde akranlarına göre daha fazla derinleşerek ve genişletilerek çalışması olarak tanımlanır. Zenginleştirme ile müfredatın kapsamı genişletilerek ileri düzey konulara yer verilir. Zenginleştirme stratejileri olarak, bağımsız çalışma, mentörlük, alan gezileri, aşamalı görevler, öğrenme günlükleri, açık uçlu ve gerçek yaşam problemleri ile genişletme etkinlikleri, okul geneli zenginleştirme, zenginleştirme kümeleri, okul sonrası programlar, öğrenme merkezleri, içerik transferi, olimpiyatlar örnek verilebilir (Akkaş & Tortop, 2015).
Hızlandırma, üstün yetenekli bireylerin eğitim programında normalden daha hızlı ilerlemesi ya da normalden daha erken bir eğitim programına katılması olarak tanımlanmaktadır. Hızlandırma uygulamalarında öğrenciler üst sınıflara yerleştirilir, üst sınıflardan dersler alabilirler. Hızlandırma; erken okula kayıt olma (ilköğretim birinci sınıfa yaşıtlarından erken girme gibi), sınıf atlama (yaşıtlarıyla aynı sınıfta öğrenim görürken bir veya iki sınıf üste geçmek gibi), birkaç sınıfı birleştirme, erken üniversiteye girme, ikili kayıt, ders hızlandırma, üstten ders alma, kurs ve seminerlere katılma şeklinde uygulamaları içerir (Tortop, 2012).
Dikkat edilirse kavramsal kapsayıcılığı açısından farklılaştırma kavramı, zenginleştirme ve hızlandırma kavramlarını da içine alan bir kavramdır. Bir restoran ya da otel olduğunu düşünelim. Bu restoranda ya da otelde balığı çok sevenler için birçok balık yemeğinin sunulması (Genişletme) hatta bazı balık türlerinin farklı şekillerde pişirilerek sunulması (Derinlik) yapılabilir (Zenginleştirme). Akşama menüde olacak bir yemeğin özel bir işleri nedeniyle bazı müşterilere öğle menüsünde sunumu yapılabilir (Hızlandırma). Bu restoranın müşterilerinin tüm damak lezzetlerine hitap edecek şekilde, onların bireysel tercihleri, kültürleri, vejeteryan olup olmamaları dikkate alınarak yemek servisi yapılabilir (Farklılaştırma). Tüm ihtiyaç, ilgi ve isteklere cevap verme durumu örnekte olduğu gibi diğer durumları da içine almaktadır (Tortop, 2015a).
Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklılaştırma Nasıl Yapılır?
Üstün yetenekliler eğitiminde öğretimin farklılaştırılması genel olarak 3 boyutta; hazırbulunuşluk, öğrenme stili ve ilgi doğrultusunda yapılır. Hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesinde düzeyüstü testler kullanır. Bu testler üstün yetenekli öğrencilerin bulundukları eğitim düzeyinin 2-3 sınıf üstü kazanımlardan yararlanılarak elde edilen testlerdir. Hazırbulunuşluk düzeyine göre farklılaştırmada, aşamalı öğretim, farklı seviyelerde materyal ve çalışma grupları yapma, öğrenme merkezleri, öğretmen rehberliğinde mini çalıştaylar, seviyeye göre bireysel ve toplu öğretim, homojen ya da heterojen gruplama stratejileri kullanılabilir(Tortop, 2015a).
İkinci boyut öğrenci ilgileridir. Öğrencilerin ilgileri öğrenmelerinde kullanılırsa öğrenmede hızlanma ve derinleşme kolaylaşır. Üstün yetenekli öğrencilerin ilgilerinin belirlenmesinde ilgi envanterleri kullanılabilir. Öğrenci ilgilerine göre farklılaştırmada, ilgi merkezleri ve tartışma grupları, jigsaw grupları, benzer veya farklı ilgiye sahip öğrencilerden oluşan çalışma grupları ve tartışma grupları, ilgilerini çeken konuları diğerleriyle paylaşmaya yönelik etkinlikler stratejiler olarak kullanılabilir (Tortop, 2015a).
Üçüncü boyut ise öğrenme stilleridir. Öğrenme stili, bireyin öğrenmesini kolaylaştıran en etkili yol olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklılaştırmada, öğrencileri bireysel ya da grupla çalışmaya teşvik, öğrenmeleri için farklı seçenekler sunma, yarışmacı, işbirlikli ve bireysel çalışmalar arasında denge kurma etkinlikleri gibi stratejiler kullanılabilir (Tortop, 2015a).
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin normal sınıflarda (regular classroom) ve ayrı programlarda (pullout program) farklılaştırılması ile ilgili 21 farklılaştırma stratejisi ve bu stratejilerin uygulama örneklerini kitabımda detaylı olarak açıkladım. Bunun yanında öğretim programlarının üstün yetenekli öğrencileri doğasına uygun hale getirilmesi için müfredat farklılaştırma modelleri bulunmaktadır. Bu modeller arasından bazıları kazanımların nasıl farklılaştırılacağının haritasını çizen modellerdir. Örneğin kazanımların üst düzey düşünme becerilerine hitap edecek şekilde düzenlenmesi için Bloom Taksonomisi’ne Göre Farklılaştırma modeli bulunmaktadır. Bunun yanında müfredatın içerik, süreç, ürün, öğrenme ortamına göre nasıl farklılaştırılacağını yine kazanımlar üzerinden açıklayan Maker Müfredat Farklılaştırma Modeli oldukça etkili modellerdendir. S. Kaplan’ın Müfredat Farklılaştırma Modeli’nde de üstün yetenekli öğrencilere yönelik müfredatın farklılaştırılması için genel çerçeve çizildikten sonra, bilhassa “Karmaşıklık” ve “Derinlik” açısından farklılaştırmanın nasıl yapılacağı ile ilgili işaretçiler sunulmuştur. Bazı farklılaştırma modelleri ise çerçeveler çizmektedir. Örneğin Paralel Müfredat Modeli (genel eğitimin müfredatına (Çekirdek Müfredat) paralel olarak 3 tane daha müfredat oluşturulması gerektiğinin vurgusunu yapar. Bunlardan biri Uygulamalar Müfredatı’dır ki üstün yetenekli öğrencinin bir uzmanlık alanındaymış gibi uygulamalar yapmasını ister, diğeri Bağlantılar Müfredatı’dır ki Çekirdek Müfredat ile diğer disiplinlerdeki müfredatlar arasında disiplinler arası ilişkilerin kurdurulmasını önerir. Bir de Farkındalık Müfredatı bulunmaktadır. Bu ise üstün yetenekli öğrencinin hangi uzmanlık alanıyla ilgili çalışmalar yapacaksa o alanda uzman ile el sıkışmasıdır, onun yaşadıkları zorlukları, etik ve ahlaki durumlarını anlaması için konulmaktadır. Bir diğer müfredat farklılaştırma modeli ise Renzulli’nin Müfredat Sıkıştırma Modeli’dir. Genel eğitim müfredatındaki basitlik ve tekrarı yok etmek için ortaya atılmıştır. Williams’ın Müfredat Farklılaştırma Modeli’nde üstün yeteneklilerin eğitiminde sadece bilişsel alana yoğunlaşılması eleştirilmekte, bilişsel ve duyuşsal alanın etkileşimi için 3 boyutta stratejiler önerilmektedir. Van-TasselBaska’nın Bütünleştirilmiş Müfredat Modeli ise müfredatın disiplinler arası yaklaşımla temalar altında birleştirilmesi, ileri içerik sunulması, süreçte ise eleştirel düşünme ve akıl yürütmenin işe koşulmasını önermektedir (Tortop, 2015a).
Tüm bu müfredat farklılaştırma modellerinin yanında ülkemizde ortaya konulan müfredat farklılaştırma modelleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri Sak’ın ÜYEP Modeli’dir. Bu modelde Müfredat Sıkıştırma, Maker, Paralel Müfredat Modelleri temel alınmıştır. Bunun yanında Sternberg’in Başarılı Zeka Kuramı’ndaki Analitik, Yaratıcı ve Pratik Zeka kazanımları müfredata entegre edilmiştir (Sak, 2011).
Bir diğer model ise Tortop’un ÜYÜKEP Modeli’dir. ÜYÜKEP müfredat modelinin oluşturulmasında Müfredat Sıkıştırma Modeli ve Bütünleştirilmiş Müfredat Modeli çerçeve olarak kullanılmaktadır. ÜYÜKEP müfredat bileşenleri 5 tanedir. Bunlar; Bilimsel Yaratıcılık (13 kazanım), Düşünme Becerileri (eleştirel düşünme becerileri 11 kazanım, yaratıcı düşünme becerileri 8 kazanım, yaratıcı problem çözme becerileri 12 kazanım, istatistiksel düşünme becerileri 8 kazanım), Bilim Öğrenmede Öz-düzenleme Becerileri (21 kazanım), Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri (27 kazanım) ve Bilim Tarihi ve Felsefesi (25 kazanım) şeklindedir. ÜYÜKEP müfredat modeline uygun ünite tasarlama süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Oluşturulacak her bir ünite ÜYÜKEP’in öğretim aşamalarının temel felsefesine uygun olarak oluşturulmaktadır. ÜYÜKEP öğretim süreci ise üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir; Birinci Aşama: ÜYÜKEP Alan Belirleme ve Mentör Seçimi Aşaması Öğretim Süreci, İkinci Aşama: ÜYÜKEP Alanda Derinleşme ve Araştırma Tasarlama Aşaması Öğretim Süreci, Üçüncü Aşama: ÜYÜKEP Bağımsız Araştırma Yapma ve Raporlama Aşaması Öğretim Süreci. ÜYÜKEP üstün yetenekli genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için müstakil (bağımsız) kazanımları olan bir müfredat modelidir (Tortop, 2015b).
Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitiminde Müfredat Farklılaştırmada Yaşanan Sorunlar ve Öneriler
Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) ve yeni yönetmelik değişikliği ile destek eğitim odalarında yürütülmektedir. Bunun yanında üniversiteler düzeyinde de programlar bulunmaktadır. Örneğin, Anadolu Üniversitesi bünyesinde ÜYEP programı ve Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yürütülen ÜYÜKEP programı gibi. Üniversiteler bünyesindeki programlarda eğitimci eğitimi bu alandaki akademisyenler tarafından verilmektedir. Ancak, BİLSEM’lere öğretmen seçimlerindeki kriterler arasında üstün yetenekliler eğitimi alanında uzmanlık gerektiren eğitimleri almak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. BİLSEM’de çalışan öğretmenlerin çoğunun bu alan ile ilgili eğitim açısından yetersiz durumda oldukları belirtilmektedir (Sak, 2012). Bunun yanında destek eğitim odalarında üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili görev alan öğretmenler de üstün yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir.
BİLSEM’lerde ve destek eğitim odalarında yapılan uygulamaların birçoğu bu yazıda yapmış olduğumuz kavramsallaştırmalar ışığında zenginleştirme uygulamalarından farklı değildir.
Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlere yönelik birçok çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylar “Kaliteli Etkinlik Hazırlama” ve “Program Geliştirme” temaları ile yapılmaktadır (MEB, 2015a). Şurası önemlidir ki, eğitim programları ve öğretimi literatüründe bir öğretimsel tasarım oluştururken model, yaklaşım, yöntem, teknik ve etkinlik diye sıralanan öğretimsel araçlar kulllanır. Öğretimsel tasarım hazırlamada planlama yaparken öncelikli olarak model ya da yaklaşımdan yola çıkılır. BİLSEM’lerin çerçeve programı (5 aşamalı olan Uyum, Destek, Bireysel Yetenekleri Farkettirme, Özel Yetenekleri Farkettirme ve Proje) herhangi bir üstün yeteneklilik kuramına ya da üstün yetenekliler için farklılaştırılmış öğretim modeline dayanmamakta oluşu önemli bir sorundur (MEB, 2015b). Bu açıdan üretilmeye çalışılan etkinlikler ya da öğretim program tasarımları, üstün yetenekliler için farklılaştırılmış öğretim tasarımı ve etkinlik olmak yerine, temelden, kuramdan, modelden yoksun birbirinden kopuk parçalar izlenimi vermektedir (Akkaş ve Tortop, 2015).
Bir diğer konu ise eğitimsel uygulamalarının çoğunun bireysel farklılıktan daha çok öğrencinin yaşına ve sınıfına odaklanılması durumudur (Lee & Bailey, 2003). Asıl önemli olan üstün yetenekli öğrencinin bireysel farklılığının belirlenerek ona göre eğitimin farklılaştırılması durumudur. Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında kullanılan zekâ testi sonuçlarının çoğu eğitsel amaçlı olarak kullanılmamak yerine sadece tanılama amaçlı “130 IQ puanını aldı almadı” şeklinde yorumlanmaktadır. Aslında, bu testler öğrencinin zekânın alt yeteneklilerinin hangi alanlarında güçlü olduğu ve zayıf olduğu hakkında eğitimcilere fikir vermektedir. Bu güçlü ve zayıf yeteneklerine göre de üstün yetenekli öğrencinin eğitimin farklılaştırılması sağlanabilir.
Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırma ile ilgili şu önerilerde bulunabilir;
Ø  Öğretmenler bu alanda çalışmaları ve uygulamaları olan akademisyenlerden hizmetiçi eğitim almalıdırlar.
Ø  Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren kurumların farklılaştırma modellerine uygun müfredatlarının olması gerekir.
Ø  Üstün yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıkları eğitim gördükleri kurumlara başlamaları ile öncelikle belirlenmeli ve buna yönelik olarak da farklılaştırılmış öğretim programları hazırlanmalıdır.
Geleceğimizin eğitim anlayışında bireysel farklılıklara dayalı olarak öğretimin farklılaştırılması zorunlu bir trend olacak gibidir. Bu açıdan en azından özel eğitim gereksinimi olan bireylere (üstün yetenekli öğrencilere de) bu farklılaştırmanın kaliteli ve verimli bir şekilde yapılması için gerekli önem verilmelidir.
Kaynaklar
Akkaş, E., & Tortop, H.S. (2015). Üstün yetenekliler eğitiminde farklılaştırma: temel kavramlar, modellerin karşılaştırılması ve öneriler. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(2), 31-44
Bloom, R. M. (2009). Implementatıon practıces of differentiated instruction in the upper elementary and middle school math classroom: A discovery through grounded theory. Doctoral dissertation, Cambridge College.
Lee, L., & Bailey, J. (2003). Rethinking practices for gifted young children: A collaborative action learning Project. Curriculum Perspectives, 23(1), 1-7.
M.E.B. (2015a). “Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Etkinliklerin Geliştirilmesi ve Zenginleştirilmesi Çalıştayı Başladı.” http://orgm.meb.gov.tr/www/bilim-ve-sanat-merkezlerinde-uygulanan-etkinliklerin-gelistirilmesi-ve-zenginlestirilmesi-calistayi-basladi/icerik/533
M.E.B. Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi, (2015b). Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html
Sak, U. (2011). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(161), 213-229.
Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları ve eğitimleri. Vize Yayıncılık, Ankara.
Tortop, H.S. (2012). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve Türkiye’nin durumu, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 106-113.
Tortop, H.S. (2015a). Üstün zekâlılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri. Düzce: Genç Bilge Yayıncılık.
Tortop, H.S. (2015b). Üstün yetenekliler üniversite köprüsü eğitim programı üyükep modelii. Düzce: Genç Bilge Yayıncılık.
Tortop, H.S., & Kunt, K. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 441-451.
Not: Bu yazı Öğretmen Dünyası dergisi 440. sayıda yayınlanmıştır.

Hasan Said TORTOP
Hasan Said TORTOPhttps://yetenekvegitim.com
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (dergipark.gov.tr/jgedc) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (dergipark.gov.tr/jegys) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü Öz Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılarımız

Acaba Üstün Zekalı Çocuklarda Bazı Şeyler Tersine mi Çalışıyor?

Hani Nasrettin hocanın bir fıkrası var ya. Bir çocuğu varmış, ne derse tersini yapıyormuş. Oğlum şunu yap, yapmıyor. Şunu bırak, tutuyor. Nasrettin...

STEM Nedir ? Ne Değildir?